DYKKERSKADER  
Art Årsag Symptomer Behandling Bemærkninger  
Lungesqueeze Trykfald i lungerne ift. omgivelserne Smerter i brystet Kunstigt åndedræt Kun fridykkere
Åndenød Aflåst sideleje
Hoste med blodigt opspyt Evt. ren ilt
Bevistløshed Hospital
Åndedrætstop
             
Luftemboli Luftbobler i blodbanen Synsforstyrrelser Ren ilt
Alveolesprængning Kramper Lejring med hoved lavest
Bevistløshed ben højt, venstre side
Lammelser Tryktank
Føleforstyrrelser
Smertende/besværligt åndedræt
Hoste
Blodigt fråde om munden
Hjertestop
             
Pneumothorax Luft i brysthulen Smerter i bryst Alm. førstehjælp
Alveolesprængning Åndedrætsbesvær Lejring på syge side
Tør hoste Ren ilt
Kortåndethed Hospital
Synker sammen mod syg side Mindre kirurgisk indgreb
"Lyd" som et hult træ
Ingen eller svag respiration
             
Emfysem Luft under huden (bryst/hals) Smerter i bryst Alm. første hjælp
Alveolesprængning Åndedrætsbesvær Ren ilt
Stemmen kan ændrer karakter Hospital
Hævelser på hals, skuldre m.m
Knitrende fornemmelse
Art Årsag Symptomer Behandling Bemærkninger  
Kvælstofforgiftning Stigende kvælstof-partialtryk Opstemthed Opstigning, Uddykning
Dybderus Velvære, trang til latter Opsyn under påvirkning
Svimmelhed
Rus, voksende utilregnelighed
Nedsat vurderingsevne og konc.
Hallucinationer, hukommelsestab
Stigende sløvhed
Bevistløshed, død
             
Trykfaldssyge Kvælstofbobler i organismen Hudkløe Lejring med hoved ned 50 % af symtomerne har vist sig inden for 1 time
Dekompressionssyge Hudforandringer og benene op 90 % af symptomerne har vist sig inden for 6 timer
Dykkersyge Ledsmerter (Bends) Ren ilt
Trykkende smerte i brystet Kunstigt åndedræt
Kvalme Chokbehandling
Hosteanfald Tryktank
Åndenød
Bleghed
Hjertestop, død
Svaghedsfølelse
Svimmelhed
Nålestikkende, vatagtig, sovende
Lammelser
Synsforstyrrelser
Kramper
Bevistløshed
Knoglenedbrydning
             
Iltmangel Lavt iltindhold i indåndingsluften Svimmelhed Kunstigt åndedræt Uoprettelige skader på hjerne efter 4 min.
Træthed Ren ilt Muskelvæv op til 30 min.
Synsforstyrrelser Chokbehandling Ved fridykning under opstigning (Taravana)
Blålig misfarvning af læber, øre.. Hospital Ved hyperventilering (Shallow water blackout)
Bevistløshed
Art Årsag Symptomer Behandling Bemærkninger  
Iltforgiftning Iltpartialtryk større end 1,8 bar Muskelsitring af små muskler Opstigning
Forøget spytafsondring Indånding alm. atm.luft
Kvalme, opkastninger Varme
Opstemthed, svimmelhed Hvile
Synsforstyrrelser (tunnelsyn) Lægehjælp
Åndedrætsbesvær
Kortåndethed
Kramper
Bevistløshed
             
Kultveilteforgiftning Skadeligt rum for stort 4-6 %  Øget og dybere åndedræt Alm. atm. Luft Giftpåvirkning proportional med dykkedybden
           Hovedpine
           Utilpashed
7-10 % Direkte åndenød
           Mental forvirring
10-20%Voldsom åndenød
           Bevistløshed
           Muskelsitren
           Kramper
             
Kulilteforgiftning Kulilte i indåndingsluften Svimmelhed Kunstigt åndedræt
Hovedpine Ren ilt
Øresusen Hospital
Hjertebanken
Kvalme
Søvnighed
Bevistløshed
Bleg og slap
Lyserød/Kirsebærrød hud
LOVE
Boyles lov
Tryk og rumfang er omvendt proportionale
P * V = k , hvor p=tryk, v=rumfang, k=konstant
P1 * V1 = P2 * V2
Daltons lov
Dersom flere luftarter er indesluttet i samme beholder, er luftblandingens tryk lig med summen af de enkelte luftarters partialtryk
I atmosfærisk luft er pO2 ca. 20% og pN2 ca. 80%.
Henrys lov
Den mængde af den luftart, der optages i en væske, hvormed den ikke indgår kemisk forbindelse, er proportionalt med den pågældende luftarts partialtryk
Det forudsættes at temp. er konstant (lavere temp. større indhold af luftart)
Archimedes lov
Et legeme, der nedsæmkes i en væske, taber lige så meget i vægt, som vægten af den mængde væske, der fortrænges.
DEFINITIONER
Skadelige rum Den del af luftvejene der ikke deltager i luftskiftet. Mundhule, næse-svælgrum, bi-huler, de ikke-respiratoriske dele af lungerne.  
Lyd Hastighed i luft 340 m/sek. I vand 1450 m/sek. Jo tættere materiale, jo højere hastighed.  
Lys Rød/Gul forsvinder først under vand, blåt sidst. Ved forurening trænger grøn længst ned.  
Snorkel Diameter 15-19 mm., Længde < 40 cm. Rumfang < 200 cm3
Flasker Trykprøves hvert 5. år, Eftersyn årligt. S og P sammenslynget (typegodk.), 2 firkanter omkring S og P (kasseret).  
Harpuner Håndspyd, Gummistrop, Stålfjeder og Trykluft (håndkraft) alle kan anskffes unden tilladelse, hvis over 18. Gastrykharpun kun med tilladelse.
Harpunspyd kun med en enkelt spids i DK.
Dykkerflaget Udformet som det internationale A; Dykker ude - hold godt klar - passér med langsom fart.
Linesignaler 1 Ryk; OK!
2 Ryk; Stop!
3 Ryk; Længere ned - går ned
4 Ryk; Kommer op - nærmere
5 Ryk; Fare!
JURA
Dykkerudstyr Skal være godkendt af Statens Skibstilsyn
Harpuner Se ovenstående, ellers personer 16-18 kan ansøge om våbentilladelse hos lokale politimester. Gælder 2 år.
Generelt må harpunspidser der ikke gennemborer fangsten anvendes, ellers kun med en spids
Dykkerkniv Er ikke længere omfattet af våbenloven, når den indgår i udrustningen!!
Fisketegn Gælder alle der driver UV-jagt (gælder ikke personer>18 og <67 og fritidsfiskere med gyldigt fiskekort til fiskeri med faste redskaber)
Optagning af ting Tilladelse indhentes hos Fredningsstyrelsen og afleveres til Rigsantikvaren, hvis alder over 100 år. Gælder indtil 24 sømil fra kysten.
Strandingsgods Gælder hvis <100 år. Optagelser anmeldes til lokale politimester inden 24 timer. Hele vrag el. størrere dele tilladelse indhentes fra myndighederne

Venligst udleveret af Christian Rohde.

Hvis skemaet er til nogen hjælp, så falder betalingen på Hjarnø turen ;-)